Pomiary hałasu w Warszawie.

Potrzebujesz ekspresowego pomiaru hałasu? Zadzwoń! Gwarantujemy szybki czas realizacji i najlepsze ceny w Warszawie.

tel. 735 444 165
Pomiary hałasu w Warszawie i okolicach.

Pomiary hałasu. Warszawa.

pomiar hałasu w pomieszczeniach

Pomiary hałasu w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi

Hałas może pochodzić z różnych źródeł, ale skutki jego oddziaływania na organizm człowieka są zawsze podobne – szczególnie, jeśli ekspozycja na głośne i uciążliwe dźwięki jest długotrwała. To przede wszystkim zmęczenie, znużenie, problemy z koncentracją czy obniżenie produktywności. W ekstremalnych przypadkach hałas może również prowadzić do uszkodzenia lub utraty słuchu. Dlatego Polskie Normy dokładnie określają maksymalny poziom natężenia dźwięków w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi. Jest on wyrażony ilością decybeli. Górne granice norm są zróżnicowane w zależności od typu pomieszczenia, a w niektórych przypadkach także pory dnia (dzień lub noc). Normy określają też zarówno maksymalny, jak i średni dopuszczalny poziom dźwięku. Jak sprawdzić, czy hałas w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi nie wykracza poza dopuszczony poziom? Wyłącznie poprzez profesjonalne pomiary. Ich wyniki przedstawiane są w formie protokołu akceptowanego m.in. przez Sanepid i inne państwowe instytucje.
pomiar hałasu w środowisku

Pomiary hałasu w środowisku

Hałas w środowisku jest generowany przede wszystkim przez obiekty przemysłowe i komercyjne, ruch drogowy, kolejowy i lotniczy, hodowle czy obiekty infrastruktury. Jego maksymalne natężenie na poszczególnych typach terenów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Istnieje możliwość sprawdzenia, czy w danym miejscu nie zostają przekroczone wymogi prawne co do poziomu hałasu – w tym celu należy wykonać profesjonalne pomiary. Pomiary hałasu w środowisku przeprowadza się zarówno w dzień, jak i w nocy, wyłącznie z użyciem profesjonalnego sprzętu (decybelomierza). Najczęściej służą ocenie hałasu pochodzącego z konkretnego źródła (np. zakładu przemysłowego) w odniesieniu do istniejącego tła akustycznego (czyli pozostałych dźwięków słyszalnych w danym środowisku). Wyniki przedstawione w formie szczegółowego protokołu porównuje się z obowiązującymi wymogami dla określonego rodzaju środowiska, a w przypadku ich przekroczenia podmiot odpowiadający za emisję hałasu zobligowany jest do jego zredukowania lub zaprzestania działalności.
pomiar hałasu w mieszkaniu

Pomiary hałasu w mieszkaniu

Mierzymy również poziom hałasu w mieszkaniach. To specyficzny rodzaj pomiarów wymagający określonych warunków pomiarowych oraz użycia urządzenia o podwyższonej klasie dokładności. Hałas w mieszkaniach może pochodzić z różnych źródeł. Niekiedy jest generowany przez instalacje sanitarne, innym razem windy lub systemy klimatyzacji czy wentylacji. Zwykle wszelkie niepożądane dźwięki dobiegające do mieszkania są bardzo uciążliwe. Mogą nie tylko irytować, ale również być szkodliwe dla zdrowia. Jeśli zaś poziom hałasu przekracza przyjęte normy, można się domagać od zarządcy budynku podjęcia odpowiednich działań dążących do jego zredukowania. W przeciwnym razie można się posłużyć domowymi sposobami na wyciszenie pomieszczeń. Pomiar hałasu w mieszkaniu powinien być wykonany zarówno w porze dziennej jak i nocnej ze względu na różne wartości progowe dla tych przedziałów czasowych. Dzięki przeprowadzonym czynnościom można rozpoznać, czy hałas mieści się w granicach przyjętych norm. Jeśli jest zainteresowany pomiarem hałasu w mieszkaniu w Warszawie zadzwoń po dodatkowe informacje!


pomiar hałasu na stnaowisku pracy

Pomiary hałasu na stanowisku pracy

Zapewnienie personelowi bezpiecznych i komfortowych warunków pracy to jedno z najważniejszych zadań każdego pracodawcy. Należy dbać m.in. o to, by nie zostały przekroczone normy hałasu. W przeciwnym razie pojawia się ryzyko nie tylko trwałego uszkodzenia słuchu pracowników, ale również złego samopoczucia i innych dolegliwości. Długotrwały, nadmierny hałas na stanowisku pracy jest nie tylko niebezpieczny, ale dodatkowo zwykle skutkuje obniżeniem wydajności oraz motywacji pracowników. Pracodawca musi zlecić wykonanie pomiarów hałasu na stanowisku pracy nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia działalności, a także każdorazowo, jeśli wystąpią okoliczności uzasadniające ich ponowne wykonanie. Dotyczy to np. sytuacji, w których nastąpią zmiany w wyposażeniu technicznym, procesie technologicznym lub warunkach wykonywania pracy. Jeśli na stanowisku pracy odnotowano hałas na poziomie nie większym niż 0,2 najwyższego dopuszczalnego natężenia, nie trzeba ich powtarzać okresowo. W przeciwnym razie, pomiary hałasu na stanowisku pracy muszą być ponawiane co najmniej raz w roku (dla hałasu powyżej 0,5 NDN) lub raz na dwa lata (dla hałasu na poziomie od 0,2 do 0,5 NDN).
pomiar hałasu wentylacji czy klimatyzacji

Pomiary hałasu wentylacji i klimatyzacji

Na nadmierny hałas dochodzący od wyposażenia budynku czyli m.in. hałas wentylacji i klimatyzacji mogą być narażeni pracownicy biur, punktów handlowych i usługowych także dzieci w przedszkolach czy żłobkach. Za przekroczenie wymogów norm w tym zakresie niekiedy odpowiadają bowiem cetralne wentylacyjne lub klimatyzacyjne lub wiatraki mechaniczne. Tymczasem zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy stanowi jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy, a jego niedotrzymanie grozi poważnymi konsekwencjami. Hałas emitowany przez wentylatory i klimatyzatory należy również wziąć pod uwagę w budynkach mieszkalnych. Profesjonalne pomiary w tym zakresie należy przeprowadzać m.in. przed odbiorem technicznym budynku lub lokalu, a także zawsze wtedy, gdy istnieje podejrzenie co do przesadnej uciążliwości emitowanych przez urządzenia dźwięków. Protokół sporządzony przez naszą firmę w wyniku pomiaru hałasu maszyn i urządzeń jest honorowany przez rozmaite instytucje i może być wykorzystywany jako załącznik do oficjalnych dokumentów.
pomiar hałasu w przedszkolu czy żłobku

Pomiary hałasu w przedszkolu czy żłobku

Przestrzeganie norm dotyczących hałasu jest szczególnie ważne w miejscach, w których przebywają dzieci. Głośne dźwięki mogą bowiem łatwo uszkodzić wrażliwe narządy słuchu u najmłodszych, wpływając również negatywnie na zdolność ich koncentracji i uczenia się oraz samopoczucie. Szkodzą również nauczycielom. Dlatego tak ważne jest odpowiednie wyciszenie pomieszczeń. W celu zbadania poziomu natężenia dźwięków przeprowadza się zaś pomiary hałasu w przedszkolach i żłobkach. Dla pokoi dla dzieci w żłobkach oraz klas w przedszkolach określone są odrębne normy dotyczące maksymalnego poziomu hałasu. Hałas pochodzący od wyposażenia technicznego oraz innych urządzeń w budynku i poza nim nie powinien przekraczać średniej wartości 30 dB, a maksymalne (chwilowe) natężenie dla tych pomieszczeń wynosi 35 dB. Ze względu na charakter działalności żłobków i przedszkoli pomiarów dokonuje się tylko w dzień. Ważne jest użycie profesjonalnego, wzorcowanego decybelomierza, który zapewni dokładny, wiarygodny odczyt. Chcesz przeprowadzić pomiar hałasu w przedszkolu lub żłobku w Warszawie? Skontaktuj się z nami!

Ile kosztuje pomiar hałasu?

Icon

1. Zadzwoń i uzyskaj natychmiastową wycenę:

tel. 735 444 165
Icon

2. Umów się na wykonanie pomiaru

Icon

3. Protokół otrzymasz drogą mailową!

Co to jest hałas i dlaczego wykonuje się pomiary hałasu?

Hałas jest dźwiękiem o dużej intensywności, który ma szkodliwy wpływ na człowieka oraz środowisko. Choć nikt nie jest w stanie zupełnie wyeliminować go ze swojego życia, długotrwała ekspozycja na fale dźwiękowe o niekorzystnej częstotliwości może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Dlatego należy regularnie kontrolować poziom hałasu zwłaszcza w najbardziej ruchliwych punktach miast, np. przy arteriach komunikacyjnych, a także w zakładach pracy. Dzięki temu można go skutecznie eliminować. Przeprowadzenie pomiarów hałasu to również wymóg prawny, wynikający m.in. z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U, Nr 157, poz. 1318) wdrażającego postanowienia Dyrektywy Hałasowej 2003/10/WE. Zgodnie z tymi zapisami, w zakładzie pracy poziom natężenia dźwięków nie powinien przekraczać:
 1. 80 dB przy ekspozycji podczas 8-godzinnego dnia pracy,
 2. 135 dB – w szczytowym momencie.
Właśnie dlatego należy regularnie sprawdzać parametry hałasu. W tym zakresie pomocą służy nasza firma.

Gdzie wykonujemy pomiary hałasu?

Pomiary hałasu można wykonać w każdym miejscu, gdzie zachodzi konieczność kontroli intensywności dźwięków generowanych przez różnego rodzaju urządzenia i pojazdy. Wykonujemy:
 1. pomiary hałasu w środowisku pracy – to głównie zakłady przemysłowe, ale również inne, w których pojawia się konieczność zweryfikowania tego parametru, np. na potrzeby sporządzenia dokumentacji BHP,
 2. pomiary hałasu maszyn i urządzeń – nawet te nowoczesne mogą być źródłem wysokiego hałasu. To oznacza, że w miejscach ich eksploatacji pracownicy muszą być zabezpieczeni m.in. przy pomocy środków ochrony indywidualnej odpowiedniej klasy,
 3. pomiary hałasu wentylacji i klimatyzacji – urządzenia HVAC mogą generować dźwięki o niekorzystnym natężeniu. Dlatego pojawia się potrzeba ich kontrolowania.

Jak przeprowadzamy pomiary hałasu?

Jesteśmy ekspertami w zakresie pomiarów hałasu. Badania wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami, z wykorzystaniem wzorcowanych przyrządów najwyższej klasy. Z każdego pomiaru sporządzamy kompleksowy protokół, który jest honorowany przez instytucje państwowe, takie jak Sanepid, PIP czy PSP. Przeprowadzamy:
 1. pomiary hałasu z podziałem na czynności – to pomiary stacjonarne, wykonywane w trakcie realizacji konkretnych zadań przez pracowników zakładu,
 2. pomiary hałasu - stanowiskowe – służą przede wszystkim określeniu stopnia zagrożenia hałasem osób pracujących na konkretnych stanowiskach w firmie,
 3. pomiary hałasu - całodniowe – pozwalają określić średni i maksymalny poziom hałasu w dłuższych odcinkach czasu.
Prace realizujemy w kilku etapach:
 • wykonujemy wstępną analizę warunków pracy i identyfikujemy kluczowe źródła hałasu.
 • wstępnie dokonujemy pomiaru hałasu w otoczeniu, aby uzyskać punkt wyjścia do dalszych działań.
 • rzeprowadzamy kompleksowe pomiary hałasu zgodnie z założeniami wyjściowymi i celem wykonywania badania.
 • po zebraniu wyników sporządzamy protokół z pomiarów hałasu.
Zapraszamy do współpracy!

Poznaj podstawowe fakty na temat pomiarów hałasu:

Hałas może mieć bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. Zbyt wysokie natężenie dźwięków – zarówno chwilowe, jak i utrzymujące się przez dłuższy czas – może przede wszystkim doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia narządu słuchu. Jak pokazują badania, do ubytków słuchu może doprowadzić:
 • długotrwała ekspozycja na dźwięki o natężeniu ok. 80 dB i powyżej,
 • krótkie, jednorazowe narażenie się na hałas przekraczający 135 dB.
Ponadto hałas może być przyczyną dekoncentracji, uczucia „wewnętrznego rozedrgania”, dyskomfortu, zaburzenia równowagi i problemów ze snem.
Podstawowym skutkiem oddziaływania hałasu na narząd słuchu jest czasowe lub trwałe przesunięcie progu słyszenia. Powstawanie uszkodzeń słuchu jest najczęściej procesem powolnym - ubytki słuchu pojawiają się stopniowo i bezboleśnie.
Pomiary hałasu są przeprowadzane przez aglomeracje miejskie, jak również zakłady przemysłowe i inne obiekty, w których może się pojawić ryzyko ekspozycji na głośne dźwięki. Zaleca się przeprowadzanie pomiarów hałasu:
 • minimum raz na 2 lata w miejscach, gdzie podczas ostatniego badania stwierdzono natężenie na poziomie 0,2-0,5 maksymalnej dopuszczalnej wartości poziomu hałasu (NDN),
 • minimum raz na rok w miejscach, gdzie stwierdzono poziom hałasu przekracza 0,5 NDN.
Pomiary hałasu wykonują specjaliści posiadający niezbędną wiedzę oraz dysponujący wzorcowanymi decybelomierzami. To najlepsza gwarancja rzetelności wyników oraz tego, że raporty z pomiarów będą honorowane przez instytucje państwowe, takie jak PIP, PSP czy SANEPID.
Zbyt wysoki poziom dźwięków może zagrażać również pracownikom biurowym. Przyczynami powstawania hałasu mogą być: głośne rozmowy, praca urządzeń biurowych (np. drukarek i ksero), głośna praca wentylatorów i klimatyzatorów oraz dźwięki docierające z zewnątrz budynku.
Hałas przemysłowy jest generowany przede wszystkim przez maszyny i urządzenia pracujące na halach przemysłowych. Głośno pracują również pojazdy transportowe, takie jak wózki widłowe. Warto pamiętać, że natężenie dźwięków można ograniczyć, stosując m.in. maty wyciszające.

Masz dodatkowe pytania?

tel. 735 444 165